SUÇLAYANLAR VE SUÇLANANLARMEB, KRİPTO FETÖCÜLERE DİKKAT ETMELİ!SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ?GÜVEN EROZYONU VE MEB İN İFLASIHAYIRLISI OLSUN MEB KILAVUZU EKSİK YAYINLAYINCASAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKSIN !SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIEĞİTİMDE 2002 DEN DAHA İYİ DURUMDAYMIŞIZ !İMAM HATİP OKULLARINDA HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR DESEK NE KAYBIMIZ OLUR?YETKİLİ Mİ ?SOSYAL AJANLAR, MUHBİRLERGEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERİN YÖNETİCİLİĞİ DÜŞMEMELİDİRGENEL BAŞKAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”MEB SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSE VE KONTENJANLARI AÇIKLADI
Yazı Boyutu : A+ A-

OKUL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAVININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMALIDIR…


27-05-2016 13:05:03


Mehmet AĞIRSOY

     23–31 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MÜDÜR ADAYLARININ SÖZLÜ SINAVININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMALIDIR…


     Okul Müdürü olarak görev yapmakta iken, 14.3.2014 günlü Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6528 sayılı Kanunla 652 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10.madde hükmü uyarınca görevine son verilmiş ve  yapılan değerlendirme sonucunda (75)puan altında puan verilerek görev süresi uzatılmayarak öğretmen olarak ataması gerçekleştirildikten sonra hukuka aykırı bu idari işlemin iptali istemiyle açmış oldukları  davalar hakkında iptal kararından sonra sözlü sınava tabi tutulup, bu sözlü sınav puanlarından feragat ettiğine ilişkin dilekçe vermediği için  23–31 mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan müdür adaylarının sözlü sınavına çağrılmayanlar, sözlü sınavın  yürütmesinin durdurulması iptali için dava açmalıdır.
 Hukuk Devletinde hukuka saygılı ve bağlı bir idare tarafından, mahkeme kararlarının şeklen uygulanarak hukuken etkili, fiilen etkisiz kılınması amacıyla kendisine tanınan başka yasal olanakların kullanılması kabul edilemez bir durumdur.
Bu okul müdürlerinin  Anayasanın 138. maddesi ve 2577 sayılı Kanun'un 28. Maddesi hükümleri uyarınca haklarında artık herhangi bir değerlendirme veya mülakat yapılmaksızın müdürlük görev süreleri doğrudan uzatılması gerektiği halde,  bu defa da  Mahkeme kararlarından sonra yürürlüğe giren 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre işlem tesis ederek sözlü sınava tabi tutulmaları hukuka aykırıdır.  
            Bu hukuksuzluktan sora ikinci bir hukuksuzlukta,06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesinde yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar ve 6.Maddessinde de Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlara haiz 2016 yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yayınlanan takvime göre25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin EK-1 formu üzerinden başvuruda bulunanların  yargı kararı gereği yapılan sözlü sınava alınanların, bu sözlü sınav puanlarından feragat ettiğine ilişkin dilekçe vermeyenlerin sözlü sınava çağrılmamasıdır.
Nitekim,Yönetmeliğin Sözlü sınav başlıklı  20 (1) Maddesi “Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.” Hükmündedir.Bu kişiler (EK-1) değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçları İl millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulmuş ve değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre  eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday arasında bulunmaktadırlar.
Yargı kararı gereği yapılan sözlü sınava alınanların,katıldıkları  sözlü sınav sonucunun ne olduğu  bu güne kadar açıklanmamıştır. Açıklanmayan sözlü puanının  ne olduğunu bilmeden ve yaklaşık dört aydır   gerçekleştirilen sözlü sınav neticesinde herhangi bir idari  işlem gerçekleştirmeden, bu sözlü sınav puanından  feragat edilmesi  halinde  23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınava katılına bileceğinin  ifade edilmesi en hafif söylemle aymazlıktır.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri, bu okul müdürlerini, Yargı kararı gereği yapılan sözlü sınav puanlarından feragat ettiğine  ilişkin dilekçe vermediği gerekçesiyle, değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak adaylar arasında olmalarına rağmen 23 - 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan Müdür adayları sözlü sınava çağrılmayarak yasal haklarını  gasp edilmiştir.
1982 Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik ” başlığını taşıyan 10’uncu  maddesi “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmündedir.
Milli Eğitim Müdürlükleri,2016 yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yayınlanan takvime göre zamanında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvurduğu halde bu kişileri sözlü sınava çağırmayarak ,Anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı davranmıştır.
Dolayısıyla uygulamasının sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak olup,telafisi güç zararlara  neden olacaktır. Zira hukuka aykırı olduğu aşikar olan bu idari işlemin etki alanına bağlı olarak birçok kişi açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamaların sonunda verilecek iptal kararları  ile önceki halin iadesi zorlaşacağından iki yıldır süren karmaşa devam edecektir.


Mehmet AĞIRSOY
EğitimciÖRNEK DİLEKÇE ;……………………İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir
DAVACI                                :……………………………………………
………………………………………..                                                                                                                                   
T.C.NO                                       :
DAVALI                                :…………….. VALİLİĞİ
DAVA KONUSU                     :………….Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün …… İlinde münhal bulunan eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine dair 23 – 31Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan Müdür adaylarının sözlü sınavların öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptal kararı verilmesi talebinden ibarettir.
            AÇIKLAMALAR                  :
            I-…… İli ……İlçesi ……….. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapmakta iken, 14.3.2014 günlü Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6528 sayılı Kanunla 652 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10.madde hükmü uyarınca görevime son verilmiş ve  yapılan değerlendirme sonucunda (75)puan altında puan verilerek görev sürem uzatılmayarak öğretmen olarak atamam gerçekleştirilmiştir.
Hukuka aykırı bu idari işlemin iptali istemiyle açmış olduğum dava hakkında, ……(.).İdare Mahkemesi (E:…/…;K: …./…..) iptal kararı vermiştir. Davalı idare ……(..).İdare mahkemesinin iptal kararını uygulamayarak ve mahkemenin gerekçeli kararını da dikkate almadan yine hakkımda ikinci kez değerlendirmede bulunulmuş ve (75)  puan altında puan  verilerek görev sürem uzatılmamıştır. Hakkımda ikinci kez yapılan değerlendirme sonucu (75) puan altında puan verilerek başarısız sayılma işlemi ve Müdürlük görev süresinin uzatılmaması nedeniyle, açmış olduğum  davada  ……(..)İdare Mahkemesi ……. tarih ve  (E:…../ …. ;K: …/….) Numaralı   kararında, hakkımda gerçekleştirilen idari  işlemlemin iptaline karar vermiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28;inci maddesinin birinci fıkrasında; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez... " hükmündedir.
   Hukuk Devletinde hukuka saygılı ve bağlı bir idare tarafından, mahkeme kararlarının şeklen uygulanarak hukuken etkili, fiilen etkisiz kılınması amacıyla kendisine tanınan başka yasal olanakların kullanılması kabul edilemez bir durumdur.
  Davalı idare,Anayasanın 138. maddesi ve 2577 sayılı Kanun'un 28. Maddesi hükümleri uyarınca hakkımda artık herhangi bir değerlendirme veya mülakat yapılmaksızın müdürlük görev süremin doğrudan uzatılması gerektiği halde,  bu defa da  Mahkeme kararlarından sonra yürürlüğe giren 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre işlem tesis ederek ………………..tarihinde sözlü sınava tabi tutmuştur.   
Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Mahkeme kararlarının gerekçeleri doğrultusunda, sonradan yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerinin şahsıma uygulanması ve görev süremin uzatılmayarak mülakata çağrılmam mevzuata ve hukuka aykırıdır.
Davalı idarenin hukuka aykırı olarak hakkımda gerçekleştirdiği bu idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali yönünde açmış olduğum dava ………..(..).İdare mahkemesinde (E:…./….)nolu dava derdest durumdadır.
            II- 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin;   
               1-25 Maddenin (1) fıkrasında; Müdürlüğü boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacağı,
              (2) fıkrasında, Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye ve sözlü sınava katılanların başvurularının elektronik ortamda alınacağı,
               2-19.Maddenin  (1) fıkrasında; Müdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar Ek-1’de yer alan form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirileceği,
             (2).fıkrasında; Değerlendirme sonuçları, değerlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacağı,
             3- 20 Maddenin (1) fıkrasında ;Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacağı,
            (2) fıkrasında; Müdürlük için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 21 inci maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2’de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği ifade edilmektedir.           
              10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEB Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre işlem tesis edilip idari mahkemelerce haklarında yürütmenin durdurulması veya iptaline karar verilen okul müdürlerinin sadece sözlü sınava çağrılarak mahkeme kararlarını işlevsiz kılmak maksadıyla işlem tesis etmek yürürlükte bulunan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe de aykırıdır.
            Davalı idare yürürlükte bulunan yönetmeliğe ve hukuka aykırı hakkımda ….. tarihinde  gerçekleştirdiği sözlü sınav sonucunda da bu güne kadar herhangi bir işlem gerçekleştirmemiş ve mahkeme kararını  fiilen etkisiz kılınması amacıyla hareket etmiştir.
            III-06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesinde yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar;
a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.
ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
 Yönetmeliğin 6.Maddessinde de Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c)Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
(2) (Ek:RG-27/1/2016-29606) Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan yeterli sayıda aday bulunamaması hâlinde, bu maddenin birinci fıkrasında aranan hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana kadar birer yıl düşürülür, olarak belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 19-1 MaddesiMüdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar (Ek-1)de yer alan form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.” Hükmündedir.
Yönetmeliğin bu maddesine istinaden2016 yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yayınlanan takvime göre25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin EK-1 formu üzerinden başvuruda bulundum.(EK-1)
Yönetmeliğin Sözlü sınav başlıklı  20 (1) Maddesi “Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.” Hükmündedir.
İl millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde duyurulan (EK-1) değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda (….) puan aldım.(EK-2)
………. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ……… tarih ve  …………… sayılı yazısında “ yargı kararı gereği yapılan sözlü sınava alınanların, bu sözlü sınav puanlarından feragat ettiğine ilişkin dilekçelerinin 17/05/2016 salı günü 12:00'a kadar gönderilmesi durumunda 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında İlimiz……. ………………………yapılacak olan sözlü sınava katılabilecekleri belirtilmektedir.”(EK-3)
…………. tarihinde katıldığım sözlü sınav sonucunun ne olduğu  bu güne kadar açıklanmamıştır. Açıklanmayan sözlü puanımın ne olduğunu bilmeden ve yaklaşık dört aydır  hakkımda gerçekleştirilen sözlü sınav neticesinde herhangi bir idari  işlem gerçekleştirmeden, bu sözlü sınav puanımdan feragat etmem halinde  23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınava katılabileceğimin belirtilmesi de ilişkin dilekçe istenmesi de  anlaşılır değildir.
Yargı kararı gereği yapılan sözlü sınav puanlarından feragat ettiğime ilişkin dilekçe vermediğim gerekçesiyle, değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre ilk…..aday arasında olmama rağmen 23 - 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan Müdür adayları sözlü sınavına  çağrılmayarak yasal hakkım gasp edilmiştir.
1982 Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik ” başlığını taşıyan 10’uncu  maddesi “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmündedir.
06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel ve özel  şartlara haiz olduğum ve 2016 yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yayınlanan takvime göre zamanında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvurduğum halde sözlü sınava çağrılmamam ,Anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırıdır.
2016 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimine göre  Müdür adaylarının başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirmelerin 22-30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşeği  düşünüldüğünde, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamasının sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak olup, şahsımla ilgili telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak şahsımla birlikte birçok kişi açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşacağından anılan işlemin ivedilikle yürütülmesinin durdurulması  gerekmektedir.
Dolayısıyla ,İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul İlinde münhal bulunan eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine dair 23–31 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan Müdür adaylarının sözlü sınavının ivedilikle yürütmesinin durdurulması bilahare de iptali gerekir.
SONUÇ VE TALEP:Yukarıda açıklamaya çalıştığım hususlar ve sunmuş olduğum belgelerde de görüleceği üzere açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması durumunda telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracağı aşikâr olan ve sayın heyetinizce resen görülecek nedenlerle haklı davamın kabulü ile,davalı idarenin  dava konusu idari işlemi  hakkında ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına ve bilahare iptal kararı verilmesine, idarenin savunma süresinin kısaltılmasına, özel hukuka ilişkin tüm talep ve dava haklarım saklı kalmak üzere, yargılama vekâlet ve sair tüm giderlerin davalı kurum üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
    
DAVACI
                                                                                                          ……………………….


YAZIYI PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA


YORUMLAR
ali yanaray ~ 1 yıl önce
uygulanmayan kararlara dava açmanın kimseye faydası yok.önce hukuk devletini varlığının güçünü koruyamayan muhalefete bakmalı.gerisi osuruktan teyyare
adil ~ 1 yıl önce
4 yıllık süresi dolmayan müdür yardımcıları neden sözlüye alınmadı.onların müdür olam hakkı yok mu. 4 ylı doldurduğunda boş yer mi kalacak. bunu dile getiren niye yok kiYazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR ?


KATILIYORUM
DOĞRU BULMUYORUM
FİKRİM YOK

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler