TÜRKİYE KAMU-SEN’DE NELER OLUYOR?BEN HİÇ ALDATILMADIM !..BAŞARI DA BAŞARISIZLIK TA YÖNETENLERE AİTTİR !..İYEP KURSLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİDİR BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖRÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARATANACAK 20 BİN ÖĞRETMEN İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI 6 SORUDA LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİÇİNLİ AŞÇILAR MALTEPE’DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ PATAGONYA'DA YAŞAMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ!..ENGELLER SEVGİ,SABIR VE İNANÇLA AŞILIRFAHRETTİN YOKUŞ MHP Lİ MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU“ZAMANE ATIKLARI” SERGİ OLDUTSKM’DE CAZ ESİNTİLERİÇİN’İN GELENEKSEL TATLARI MALTEPELİLERLE BULUŞTU

NAKLEN ATANMASINA İZİN VERİLMEYEN ZABITA, AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Bir belediyede görevli Zabıta Memuru, başka bir kamu kurumuna naklen atanması için istenen muvafakatin verilmemesi üzerinde açtığı davayı kazandı.

01-05-2016 22:33 - BELEDİYELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emrinde bir kadroya atanabilmesi amacıyla istenilen muvafakatın, görev yaptığı belediye tarafından verilmemesi üzerine dava açan Zabıta Memuru, idare mahkemesi ve Danıştay tarafından haklı bulundu.
 
Davaya bakan İdare Mahkemesi;
 
-İdarenin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin sürekliliği gözetildiğinde, kamu görevlilerinin verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda faydalanılması mümkün olan birimlerde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği,
 
-Davacının bitirdiği üst öğrenime uygun bir kadroda ve istediği bir alanda görev yapması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle hizmetinden beklenen faydanın artacağı
 
yönünde değerlendirmelerde bulunarak, muvafakat verilmemesi işleminde hukuka uyarlık görülmediğine ve iptaline karar vermişti.
 
İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını isteyen davalı idarenin talebini değerlendiren Danıştay 5. Dairesi ise; idare mahkemesi kararı ile dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna, bozulmasını gerektirecek bir nedenin de bulunmadığına hükmederek, temyiz isteminin reddine ve iptal kararının onanmasına Karar verdi.
 
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE 
Esas No : 2013/581
Karar No : 2015/8099
 
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : 
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) : 
Vekili :
 
İsteğin Özeti : Davalı idare bünyesinde zabıta memuru kadrosunda
görev yapan davacının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emrinde bir kadroya atanabilmesi amacıyla istenilen muvafakatın verilmemesine ilişkin 27.1.2012 günlü, 973 sayılı işlemin; idarenin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin sürekliliği gözetildiğinde, kamu görevlilerinin verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda faydalanılması mümkün olan birimlerde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği; davacının bitirdiği üst öğrenime uygun bir kadroda ve istediği bir alanda görev yapması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle hizmetinden beklenen faydanın artacağı; dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 13.9.2012 günlü, E:2012/339; K:2012/2301 sayılı kararın; davalı idare tarafından, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 
Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi: Metin Gökdemir
Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 13.9.2012 günlü, E:2012/339, K:2012/2301 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 20.10.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 
KARŞI OY: Kurumlararası nakil isteğinin yerine getirilebilmesi, kurumların bu konudaki muvafakatına bağlıdır. Davalı idare, personel ihtiyacı nedeniyle bu isteğe muvafakat vermemiş olup bu hususun gerçek olmadığı ya da muvafakat vermemenin kamu yararı ve hizmet gereği dışındaki saiklere bağlı olduğu hususu kanıtlanmadığına göre, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle, Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle onama kararına karşıyız. 

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


EVET
HAYIR

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler