70 YAŞINDA DÜMENE GEÇTİLERBİLİNÇLİ SU TÜKETİMİNİ ANLATTILAR BELEDİYEDEN 82 OKUL KANTİNİNE DENETİMMALTEPE’DE TİYATRO ZAMANIHALDUN DORMEN 65. SANAT YILINDA MALTEPE’DE SAHNE ALDI ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ TÜRKÜLERLE ANILDIEĞİTİM AMA NASIL BİR EĞİTİM ?ÖĞRETMENE ŞİDDETE KAMU DAVASI AÇILMALIDIR!SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMATÜRK MİLLETİNİN BAHAR BAYRAMI; YENİGÜN/ NEVRUZ KUTLU OLSUN..!MEB' İN 11 BİN DERSLİK AÇIĞI NASIL KAPANIR ?DEĞERLER, KİMLİK VE KİŞİLİKLER PARÇALANIRKENLİSEYE GEÇİŞ BİLMECESİ : BU YAZ SICAK GEÇECEKMİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI NEDEN ÇOK CEZA ALMAKTA?ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

DANIŞTAY'DAN, MÜSTEŞARIN CEZA YETKİSİNE DAİR KARAR

Danıştay, Müsteşarın doğrudan hastane müdürüne ceza verebileceğine karar verdi.

27-05-2016 16:18 - MEVZUAT

Bir Devlet hastanesinde yaşanan olayda, müsteşar hastane müdürüne doğrudan aylıktan kesme cezası vermiştir.

Açılan davada idare mahkemesi, müsteşarın doğrudan ceza verme yetkisinin olmadığını, hastane müdürünün üst amirinin baştabip olduğunu belirterek verilen cezayı yetki yönünden iptal etmiştir.

Temyiz istemini görüşen Danıştay 12. Dairesi yönetmelikte yer alan ve müsteşarların en üst disiplin amiri olduğu yönündeki hükme atıfla idare mahkemesi kararını bozmuştur.


İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı

ESAS: 2012/6387

KARAR: 2016/1597

İstemin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 08/12/2011 tarihli ve E:2011/468; K:2011/2041 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ...Devlet Hastanesinde hastane müdürü olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanunun 125/C-(g,ı) maddeleri uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03.01.2011 tarihli ve 273 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, Disiplin Amirleri Yönetmeliğine ekli II sayılı cetvelde davacının birinci disiplin amirinin baştabip olduğu anlaşılmakta olup yetkili olmadığı halde Müsteşarı tarafından verilen dava konusu aylıktan kesme cezasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124. maddesinde; disiplin amirlerinin, kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirler olduğu, 126. maddesinde de; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirlerce, disiplin kurulu kararına dayanan hallerde de Valiler tarafından verileceği , özel kanunların, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümlerinin saklı olduğu, 134. maddesinde de; disiplin soruşturma ve işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum Merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu'nun bulunacağı, bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususların Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin "Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar" başlıklı 16. maddesinde; disiplin amirlerinin, maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlayacakları özel yönetmelikler ile tesbit edileceği, Başbakan ve bakanların başında bulundukları Başbakanlık ve bakanlıklarda; bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kuruluşlarda bölge müdürleri, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şeflerinin buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amiri olduğu, daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralamasının bu esasa göre tesbit edileceği, en üst disiplin amirlerinin haiz oldukları yetkilerini her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

 

Bakılan olayda, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C/g-ı) bentleri uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının teklif edilmesi üzerine anılan rapor doğrultusunda Müsteşarlık makamının 03.01.2011 tarihli ve 273 sayılı onayıyla dava konusu işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, en üst disiplin amiri sıfatıyla müsteşar tarafından tesis edilen işlemde yetki unsuru yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, diğer unsurlar yönünden uyuşmazlık incelenerek bir karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin yetki yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali yolunda verilen temyize konu kararda hukuka isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 23/03/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


EVET
HAYIR

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler