SUÇLAYANLAR VE SUÇLANANLARMEB, KRİPTO FETÖCÜLERE DİKKAT ETMELİ!SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ?GÜVEN EROZYONU VE MEB İN İFLASIHAYIRLISI OLSUN MEB KILAVUZU EKSİK YAYINLAYINCASAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKSIN !SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIEĞİTİMDE 2002 DEN DAHA İYİ DURUMDAYMIŞIZ !İMAM HATİP OKULLARINDA HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR DESEK NE KAYBIMIZ OLUR?YETKİLİ Mİ ?SOSYAL AJANLAR, MUHBİRLERGEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERİN YÖNETİCİLİĞİ DÜŞMEMELİDİRGENEL BAŞKAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”MEB SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSE VE KONTENJANLARI AÇIKLADI

2016-2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olmak üzere, 2016-2019 yılları için hazırlanan yeni eylem planı, Başbakanlık Genelgesi ile açıklandı.

01-05-2016 22:04 - GÜNCEL

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi konulu ve 2016/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.

Genelgede, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi amacıyla alınacak tedbirler arasında;

**Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, çevrenin ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmamasının sağlanması amacıyla, 18 ay içerisinde yasal düzenleme yapılması, 

**Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi amacıyla, 24 ay içinde İstatistiki Verileri İçeren Rapor Hazırlanması

**Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilerek, kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların etkili bir biçimde yapılmasının sağlaması amacıyla 24 ay içinde yasal düzenleme yapılması

gibi hususlar da yer alıyor.

GENELGE

Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

GENELGE

2016/10

12/1/2002 tarihli ve 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde; Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik genel prensipleri belirlemek üzere "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu" kurulmuş, 2009/19 sayılı Genelge ile söz konusu komisyonun adı "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)" Bakanlar Kurulunun 1/2/2010 tarihli kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı" çerçevesinde yapılan tespit, öneri ve çalışmalar Komisyonun 14/1/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek kanun değişikliği önerilerinin Bakanlar Kuruluna sunulması ve ikincil mevzuat değişikliği önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi kararı alınarak söz konusu Strateji kapsamındaki çalışmalar neticelendirilmiştir.

Bununla birlikte, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak söz konusu strateji ve eylem planında yer alan diğer tedbirleri de kapsayacak şekilde 2016-2019 yılları için yeni bir eylem planı hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarını onaylamak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek ile eylem planında belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamak ve yılda en az iki defa toplanmak üzere; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlarından oluşan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu" görevlendirilmiştir.

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik, Komisyon tarafından alman kararları yerine getirmek, eylem planının uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, uygulamaları denetlemek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak ve yılda en az dört defa toplanmak üzere; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye bakanlıkları müsteşar yardımcılarından müteşekkil "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu" oluşturulmuştur.

Komisyon ve Yürütme Kuruluna görevlerinin yerine getirilmesi ile onaylanan plan ve raporların gereği için sorumlu kuruluşlara iletilmesinde sekretarya hizmeti vermek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek ile bu konuda izleme raporu hazırlayarak Komisyona sunmak ve yılda iki defa toplanmak üzere bir Öğretim Üyesi (Akademisyen) başkanlığında, Sayıştay Başkanlığı ile işçi ve işveren kuruluşlarını temsilen birer üyeden müteşekkil Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planını İzleme Grubu oluşturulmuştur. İzleme Grubunun Başkan ve üyeleri, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından belirlenecek ve sekretarya hizmetleri Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Bakanlar Komisyonunun 23/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilen ve ekte yer alan Eylem Planındaki tedbirlerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda Komisyonun ve Yürütme Kurulu ile İzleme Grubunun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2009/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI (2016-2019)

      Amaç Sorumlu Kuruluş

Gerçekleşme

Dönemi

Başarı

Göstergesi

01   ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER        
  01 Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında, açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi Siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulması Adalet Bakanlığı 12 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

  02 Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması Gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak siyasi etik kurallarının belirlenmesi Adalet Bakanlığı 12 ay

Kanun

Düzenlemesi

Yapılması

  03 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi 3628 sayılı Kanunun daha etkin uygulanmasının sağlanması Adalet Bakanlığı 24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

  04 Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden geçirilmesi Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, çevrenin ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmamasının sağlanması Devlet Personel Başkanlığı 18 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

  05 Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi Mesleki etik ilkeler belirlenerek kamu görevlilerinin bu ilkelere uyumunu sağlamak ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını engellemek Kamu Görevlileri Etik Kurulu 24 ay Etik İlkelerin Belirlenmesi
  06 Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi Yerel Yönetimlerde seçimle iş başına gelen görevliler için etik ilkelerin belirlenerek etik davranışların teşvik edilmesi İçişleri Bakanlığı 24 ay Etik İlkelerin Belirlenmesi
  07 Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu birimler arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması Denetim birimlerinin yolsuzlukla mücadelede etkinliğinin artırılması

Başbakanlık

(Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı)

36 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

  08 Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması STK'ların bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerinde internet kullanımının yaygınlaştırılarak şeffaflığın artırılması

1- İçişleri Bakanlığı (Dernekler)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik

24 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

     

(Varsa Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi),

Bağımsız denetim uygulamasının etkinliğinin artırılması.

Mali tablolara standart getirilmesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması

Bakanlığı (İlgili sendikalar)

3) Her Bakanlık mevzuat düzenlemesi yaptığı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (oda, borsa, birlik, baro, v.b.) ile ilgili çalışma yürütecek

   
  09 Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi İstatistiki verilerin toplanması ve bu verilerin kullanılarak risk alanlarının tespit edilmesi Devlet Personel Başkanlığı 24 ay İstatistiki Verileri İçeren Rapor Hazırlanması
  10 Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) etkinliğinin artırılması Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliği sağlanarak, bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyinin yükseltilmesi Adalet Bakanlığı 18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

  11 Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulamaya konulması Tek Pencere Sistemi ile manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

  12 Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun yapılması Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarının sağlanması, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılması Hazine Müsteşarlığı 18 ay

Mevzuat

Değişikliği

Yapılması

  13 Yargı mensupları için mesleki etik kurallarının belirlenmesi Yargı mensuplarının uyması gereken mesleki etik kuralların, uluslararası ölçütler de dikkate alınarak ilgili kuramlarla işbirliği halinde belirlenmesi Adalet Bakanlığı 24 ay Etik İlkelerin Belirlenmesi
  14 Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dahil olmak üzere Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin güçlendirilmesi İçişleri Bakanlığı 24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

  15 Kamu ihale kanununun gözden geçirilmesi Kamu İhale Kanununun, Avrupa Birliğimin kamu alımlan direktiflerine uygun olarak gözden geçirilmesi Maliye Bakanlığı 24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

02   YAPTIRIMLARIN UYCULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER        
  01 Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi Kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların etkili bir biçimde yapılmasının sağlaması Devlet Personel Başkanlığı (sorumlu kuruluş) İçişleri Bakanlığı (ilgili kurum) 24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

  02 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması İhbar ve şikayette bulunanların korunması Adalet Bakanlığı 24 ay

Kanun

Değişikliği

Yapılması

03   TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER        
  01 Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında etik davranış ilkelerinin ağırlığının artırılması Etik davranış ilkeleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı 18 ay Müfredatta etik davranış ilkelerine yer verilmesi
  02 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etik davranış ilkelerine yönelik faaliyetlerin artırılması Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenli aralıklarla din görevlilerinin hutbe, sohbet ve vaazlarda etik davranış ilkeleri konusuna yer vermesi yönünde çalışma yapılarak bu sayede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunulması Diyanet İşleri Başkanlığı 18 ay Hutbe, Sohbet ve Vaazlarda Etik İlkelere yer verilmesi
  03 Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesi Sosyal faaliyetlerin desteklenerek toplumun tüm kesimlerinin yolsuzluğa karşı hassasiyetinin güçlendirilmesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı

24 ay

Sosyal Faaliyetlerin

Desteklenmesi

  04 Televizyon ve radyo yayınlarında etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesinin sağlanması Yolsuzlukla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması Başbakan Yardımcılığı (RTÜK ve TRT'den sorumlu) 24 ay Kitle İletişim Araçlarında Etik İlkelere Yer Verilmesi

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
  Anket

  ÖĞRETMENLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR ?


  KATILIYORUM
  DOĞRU BULMUYORUM
  FİKRİM YOK

  2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
  Çalışan Sitesi - Yeni Projeler